پاسخگویی به سوالات 3 گزینه‌ای در لیسنینگ آیلتس

قسمت پنجم آموزش رایگان لیسنینگ آیلتس

در قسمت قبل یاد گرفتید چطور به سوالات طبقه بندی شده و تطبیقی پاسخ دهید. در قسمت پنجم از آموزش لیسنینگ قصد داریم نحوه تشخیص پارافریزها ، مترادف‌ها و پاسخگویی به سوالات 3 گزینه‌ای در لیسنینگ را آموزش دهیم. اگر در حال حاضر در فضای شلوغی هستید میتوانید این صفحه را ذخیره و در زمان مناسب یادگیری را آغاز کنید. برای شروع از یک هدفون مناسب (استاندارد) و یک قلم، کاغذ استفاده کنید و سپس فایل زیر را دانلود کرده و به ترتیب پخش کنید.

این فایل زیپ شامل صوت تمامی دروس لیسنینگ موجود در سایت است.
دانلود فایل صوتی تمام دروس لیسنینگ

در ادامه تست ها مطرح گردیده است و شما میتوانید قبل از پخش فایل صوتی آنها را مرور کنید. دقت داشته باشید فایل زیپ تمام دروس را شامل می شود و فایل های صوتی هر درس پشت سر هم قرار گرفته اند. تست های این درس مربوط به نحوه تشخیص پارافریزها و مترادف‌ها و پاسخگویی به سوالات 3 گزینه‌ای در لیسنینگ است. جهت بررسی درست یا غلط بودن پاسخ هایتان به انتهای صفحه مراجعه کنید.

LEAD-IN

1__ Match the places in the box with pictures A-E.

2__ Listen to three short recordings. Which place, A-E, is each speaker talking about?
1 …………………        2 ……………………        3 …………………

SECTION 2 OF THE LISTENING TEST

Section 2 of the listening test is a little more difficult than section 1. You will hear a recording spoken by one speaker, or mainly one speaker, on a topic of general interest.
You have to listen for information about important details or facts on the recording, usually without the help of another speaker’s questions to guide you.
You hear the recording in two parts and there are questions on each part.

IDENTIFYING DISTRACTORS

3__ Listen to four short recordings and answer questions 1-4 in the table below.
Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Questions Distractors
1 The new sport shop is going to be located in the …………… of the town. 5 ……………………

6 ……………………

2 What does the tour guide recommended they buy?

…………………………………

7 ………………………

8 ………………………

 

3 The shopping centre opens at ………………… o’clock on Sundays.

9 ……………………… o’clock

10 …………………… o’clock

11 …………………… o’clock

4 What is the most popular product in the shop?

………………………………

12 ……………………
13 ……………………

Distractors are words and phrases on the recording that are incorrect answers to a question. Identifying distractors helps you to choose the correct answer and shows that you have understood the recording.

4__ Listen to the recordings again. Write the distractors in the second column of the table (questions 5-13).
Can you remember the exact words which told you what the correct answer was?

RECOGNISING PARAPHRASE AND SYNONYMS

5__ Match the words and phrases 1-6 with their synonyms or paraphrases a-f.

The words the speakers use on the recording are often different to the words in the questions. Often, you will hear the synonym (a word with the same meaning or a similar meaning) or a paraphrase (a group of words with a similar meaning, or the same thing expressed in a different way).

MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS

In this type of task, you choose the correct answer from three options, A, B or C.
There are two types of multiple-choice question:
_ A question followed by three possible options
_ An unfinished statement followed by three possible endings.
You must only answer A, B or C on the answer sheet because there is only ever one correct answer.

6__ Read the question and match the underlined words with paraphrases 1-3.
1 What kind of T-shirts does the man sell most of?

Then listen and choose the correct answer, A, B or C.
7__ Read the question and identify the key words.
Then choose the correct paraphrase for each option A-C.
2 The writer will arrive at

Then listen and choose the correct answer, A, B or C.
8__ Read the question and identify the key words. Then look at synonyms 1-3.
Which one is incorrect? Why?
3 What does the woman complain about?

Listen and choose the correct answer, A, B or C.
Then listen again and explain why the other options are wrong.

[EXAM SKILLS]

9__ Follow the advice below and answer the questions.
Listen and choose the correct letter, A, B or C.

_ First identify the key words in the questions.
_ The questions follow the order of the recording, but the options A, B and C might not.
_ Listen for the key words in the questions, or words with a similar meaning.
_ Be aware of distractors – think about the whole meaning of the sentences you hear.
Don’t choose an option just because you hear words from it on the recording.

1 the shopping Tour bus is outside
A the theatre.
B the train station.
C some cafes.

2 Nowadays the theatre is popular because of
A its modern architecture.
B its music performances.
C the famous actors that appear there.

3 The shopping tour will begin at …
A 1.01.
B 1.31.
C 1.45.

4 What can people buy in market place today?
A souvenirs
B fruit and vegetables
C clothes

5 The main purpose of the visit to the Regional food Centre is
A to have a meal.
B to buy local fruit juices.
C to taste cheeses from the region.

6 At the fashion fair, how will people on the tour know which building the footwear is in?
A It is a red building.
B It has a green roof.
C It has blue doors.

دانلود پاسخ سوالات قسمت پنجم آموزش لیسنینگ

لطفا حق کپی رایت را رعایت کرده و پاسخ سوالات را تنها جهت استفاده شخصی‌تان دانلود کنید و آن را به اشتراک نگذارید. شما میتوانید صفحه آموزش لیسنینگ را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها مستقیما از مطالب بهره مند شوند.

برگرفته از کتاب : Mindset for IELTS – Student’s Book 1
امیدواریم قسمت پنجم آموزش رایگان لیسنینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. در این قسمت با نحوه پاسخگویی به سوالات 3 گزینه‌ای در لیسنینگ آشنا شدید و نحوه تشخیص پارافریزها و مترادف‌ها را نیز تمرین کردید. منتظر بخش های بعدی آموزش لیسنینگ باشید.

آموزش اسکیل رایتینگ را از اینجا دنبال کنید

آموزش رایتینگ آیلتس

نظر خود را ثبت کنید