گرامر زبان انگلیسی ابزاری بسیار نیرومند برای ارائه منسجم و دقیق ایده‌های نویسنده با هدف نهایی درک بهتر برای مخاطب است. اگر از هر ساختار گرامری در جای مناسب آن و در زمان مناسب استفاده شود، صورت طبیعی نوشته حفظ می‌گردد. به عبارت دیگر استفاده نابجا از یک ساختار گرامری که گاهی به دلیل خودنمایی نویسنده و به رخ کشیدن تسلط او بر ساخت‌های پیچیده انجام می‌شود، هم متن را از شکل طبیعی آن خارج میکند و صورت تصنعی به آن می‌دهد و هم خواننده را از درک مقصود نویسنده باز می‌دارد.

نمونه رایتینگ زیر که برای Band score 9 نوشته شده (برگرفته از کتاب Cambridge 10/Test 1) به وضوح نشان میدهد که استفاده بجا از ساختار‌های گرامری (که لزوما چندان پیچیده هم نیستند) چگونه در خدمت پرورش طبیعی ایده‌های نویسنده و انتقال سر راست این ایده‌ها به خواننده قرار می‌گیرد.

اگر هنوز در گرامر نوپا هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا دوره رایگان گرامر آیلتس را مطالعه کنید.

آنالیز گرامر رایتینگ‌ کمبریج

Cambridge IELTS Sample Tests Volume 10

Academic Test 1
Writing Task 2

It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction.
To what extent do you agree or disagree with this opinion?
What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children?

1- One important stage in a child’s growth is certainly the development of a conscience, which is linked to the ability to tell right from wrong.

زمان حال ساده (is) برای بیان یک فکت، باور عمومی یا علمی به کار رفته است. مقدمه‌ای عمومی برای statement سوال که زیر مجموعه یا حالت خاصی از آن است. قید (certainly) برای تاکید و تقویت این فکت به کار رفته تا پیوند آن با statement موجود در آغاز سوال پر رنگ‌تر شود.

ساختار adjective clause برای پیوند فکت بالا با تاپیک موجود در سوال یعنی learn the difference between right and wrong به کار رفته است. در این clause از passive voice برای بیان یک فکت غیر شخصی و عمومی استفاده شده است.

2- This skill comes with time and good parenting, and my firm conviction is that punishment does not have much of a role to play in this.

This به تاپیک جمله پیشین اشاره می‌کند و در خدمت coherence و cohesion است.

And دو مطلب موازی را به هم پیوند می‌دهد و نشان از وجود دو تاپیک (time و good parenting) دارد.

And دو جمله را پیوند می‌دهد و یک جمله compound می سازد تا نشان دهد ایده نویسنده از دو بخش تشکیل شده است.

Is زمان حال ساده است چون بیانگر عقیده است که معمولا به سادگی عوض نمی‌شود.

That آغازگر یک noun clause است که مکمل my conviction is است و نیمه دوم نظر کاندیدا را مشخص می‌کند.

Does not have زمان حال ساده است چون نشانگر دیدگاه نویسنده یا یک فکت از دیدگاه اوست.

This در انتهای جمله به مفهوم learning how to tell right from wrong اشاره دارد و در خدمت coherence و cohesion است.

3- Therefore, I have to disagree almost entirely with the given statement.

قید therefore نشان می‌دهد که این جمله conclusion جمله قبلی است پس عامل coherence و cohesion است.

زمان حال فعل have to نشانگر اجبار در زمان حال است؛ یعنی با شروط ذکر شده از لحاظ منطقی چاره‌ای جز عدم موافقت باقی نمی‌ماند.

قید entirely برای نشان دادن دامنه وسیع و شدت مخالف کاندیدا با ایده مطرح شده در سوال است. قید almost تا حدی از شدت یک طرفه بودن ادعای نویسنده می‌کاهد و آن را قدری tentative می‎‌کند.

4- To some extent, the question depends on the age of the child.

قید آغازین جمله از مطلق بودن و همه گیر بودن statement که بعد از آن می‌آید، کاسته است.

سه مورد the حاضر در جمله نشان دهنده اینست که عبارت‌های بعد از آنها قبلا در متن آمده‌اند یا از قبل معرفی شده‌اند. دومین the مربوط به کودک معرفی شده در جمله پیشین است.

فعل زمان حال ساده برای بیان یک فکت یا عقیده به کار رفته است.

5- Once the age of reason is reached, however, a child can be rewarded for good behavior and discouraged from bad.

قید آغازین جمله نشانگر شرطی بودن جمله و تاکید بر فاصله کوتاه تا تحقق جواب شرط است.

در اینجا زمان حال ساده در واقع بر آینده دلالت دارد اما به دلیل آمدن یک قید زمان بر سر جمله شکل حال ساده گرفته است.

فعل مجهول is reached برای تاکید بر عامل اول یعنی age به کار رفته است.

قید however نشانگر چرخش در بحث به سویی متفاوت یا مخالف است و به جای اول جمله در وسط جمله مرکب آمده است تا هم تاکید بیشتری بر age باشد و هم style نوشتن به native speakers بیشتر شبیه شود.

فعل مجهول can be rewarded برای تاکید بر child آمده است.

استفاده از can از شدت قطعیت می‌کاهد و در عین حال بیانگر امکانات، قابلیت‌ها و فرصت هاست.

کل جمله، شرطی نوع اول است اما در بخش پاسخ شرط از can به جای will استفاده شده است تا از میزان قطعیت پاسخ شرط کاسته شود.

And دو جمله موازی را به هم وصل کرده که به دلیل داشتن فاکتورهای مشترک، بخشی از جمله دوم به قرینه (from the context) حذف شده است.

6- This kind but firm approach will achieve more than harsh punishments, which might entail many negative consequences unintended by the parents.

This برای اشاره به مطلبی در جمله پیشین به کار رفته و بدین ترتیب سبب حفظ coherence و cohesion است.

But دو ساخت موازی، در این جا دو صفت را که با هم متضاد یا دست کم متفاوتند به هم وصل کرده است.

Will achieve فعل آینده ساده به عنوان نتیجه تحقق شرط جمله پیشین آمده است. شرطی نوع اول است که شرط آن در جمله قبلی قرار دارد. فعل معلوم به کار رفته زیرا تاکید بر عامل این فعل یعنی approach است.

ساخت تفضیلی more than برای مقایسه و نمایش برتری ایده نویسنده بر ایده سوال آزمون به کار رفته است.

فعل مودال might برای tentative کردن نتیجه گیری و دوری از مطلق و همه گیر کردن آن به کار رفته است.

Unintended عبارت وصفی یا adjective clause مجهول است که در این متن بنا به ملاحظات سبک (style) به جای عبارت which are unintended آمده است، زیرا تاکید بر consequences است نه بر عامل آن یعنی people.

از جمله complex استفاده شده است تا adjective clause با بیان اشکال punishment به روشنی نشان دهد چرا روش‌های دیگر بهترند.

7- To help a child learn the difference between right and wrong, teachers and parents should firstly provide good role modelling in their own behavior.

عبارت مصدری در آغاز جمله (to help)، قیدی است که هدف را نشان می‌دهد و بر آن تاکید دارد و جمله teachers and parents نشان می‌دهد چگونه میتوان به این هدف نائل شد.

And دو ساختار موازی (از یک نوع دستوری و هم نقش در جمله) که در این جا دو گروه اصلی نقش آفرین در تربیت کودکان هستند را نشان می‌دهد.

Should یک فعل مودال کمکی است که نشانگر پیشنهاد یا توصیه است. عامل گسترش نوشته از فکت و نظر کلی به توصیه و پیشنهاد است.

قید ترتیبی firstly دلالت بر اولویت این توصیه دارد و بدین ترتیب یکی از ابزارهای coherence و cohesion است.

استفاده از صفت ملکی their own به جای their برای تاکید بر اهمیت رفتار بزرگترها به عنوان الگوی بچه هاست.

8- After that, if sanctions are needed, the punishment should not be of a physical nature, as that merely sends the message that it is acceptable for larger people to hit smaller ones – an outcome which may result in the child’s starting to bully others.

قید ترتیبی after that نشانگر اولویت بعد از اولویت نخست در جمله پیشین است و بیانگر توصیه دوم در صورت نتیجه بخش نبودن توصیه اول است و ابزار coherence و cohesion می‌باشد.

جمله شرطی if sanctions که پاسخ آن در صورت تحقق شرط به صورت توصیه است و به همین دلیل در جواب شرط از فعل مودال should البته به صورت منفی استفاده شده است.

فعل are needed به صورت مجهول است زیرا sanctions که یکی از صورت‌های punishment است باید به foreground بیاید.

قید as شروع کننده subordinate clause جمله complex است تا دلیل توصیه main clause را ارائه دهد.

That به physical nature اشاره دارد که در main clause در بخش جواب جمله شرطی آمده است و ابزار coherence و cohesion می‌باشد.

Merely قیدی است که برای تاکید زیاد بر نتیجه منفی تنبیه فیزیکی و نداشتن نتیجه مثبت، آمده است. نشانگر awareness of style نیز هست زیرا از only و just لحن رسمی‌تری به متن می‌بخشد.

زمان فعل sends حال ساده است زیرا بیان کننده یک فکت پذیرفته یا دیدگاه نویسنده است.

That آغازگر adjective clause برای کامل کردن معنای message است.

فعل is (زمان حال ساده) استفاده شده است تا یک فکت یا نظر نویسنده را نشان دهد.

For نشان می‌دهد larger people فاعل یا عامل مصدر to hit است.

مرجع ضمیر ones کلمه people است و ابزار coherence و cohesion می‌باشد.

An outcome با dash از بقیه جمله جدا شده است تا نشان دهد نقش adjective phrase یا appositive برای نتیجه ذکر شده در جمله قبلی است.

فعل مودال may در may result in برای بیان غیر مطلق و tentative پیامدهای ناگوار تنبیه فیزیکی به کار رفته است که از قطعیت نظر میکاهد.

The در the child’s نشانگر آشنا بودن child برای خواننده است چرا که پیشتر به او اشاره شده است.

صورت ملکی the child’s نشان می‌دهد the child فاعل starting است.

9- Nor should the punishment be in any way cruel.

استقاده از قید منفی ساز nor در آغاز جمله برای تاکید و پیوند با جمله پیشین آمده است که سبب شده ظاهر جمله شبیه به جملات پرسشی شود و ابزار coherence و cohesion می‌باشد.

فعل مودال should به قرینه توصیه جمله پیشین (should not be of a physical nature) آمده است.

The نشان می‌دهد پیشتر در متن به punishment اشاره شده است.

10- Rather, teachers and parents can use a variety of methods to discipline their young charges, such as detention, withdrawal of privileges, and time-out.

Rather قید ربط است و نشانگر آلترناتیو ایده یا ایده‌های رد شده در جمله یا جمله های قبلی است که ابزار coherence و cohesion است.

فعل مودال Can برای نشان دادن امکان وجود یا انجام چیزی به کار رفته است و در عین حال از مطلق بودن فعل اصلی (use) میکاهد.

از فعل کمتر رایج to discipline استفاده شده است که صورت اسمی آن یعنی discipline به مراتب بیشتر به کار می رود. نشانه awareness of style است.

حرف اضافه مرکب such as برای معرفی مصداق یا مثال می‌باشد.

11- Makingthe punishment fit the crime isa useful notion, whichwould see children beingmade to pick up rubbish they have dropped,clean up graffiti they have drawn, orapologize to someone they have hurt.

Making یک عبارت gerund است که برای تاکید به عنوان topic این جمله در آغاز آورده شده است و subject (نهاد) بقیه جمله complex است.

کاربرد the با punishment و crime نشانگر پیشینه وجود آنها در جمله یا جمله‌های قبلی است و ابزار coherence و cohesion می‌باشد.

Which ضمیر موصولی آغاز adjective clause است که به توصیف تاپیک موجود در قسمت اول جمله به ذکر سه مثال می‌پردازد که در آن سه ساختار موازی به ترتیب با ویرگول و حرف ربط or به هم مرتبط شده اند.

مودال would که در would see به کار رفته نشانگر رویداد یا نتیجه ای است که در زمان کنونی به صورت طبیعی می‌تواند روی دهد یا روی می‌دهد (در اینجا see به معنای monitor یا observe یا witness است).

Being made آغاز یک adjective phrase مجهول سه گانه است که هم به توصیف کودکان به عنوان موضوع اصلی می‌پردازد و هم از لحاظ گرامری مفعول would see است.

دلیل استفاده از صورت مصدری to pick up وجود ساخت مجهول being made است، برخلاف صورت‌های معلوم make و making که مصدر بدون to بعد از آنها می‌آید. در دو ساختار موازی to pick up نشانه مصدری to به قرینه حذف شده است که بیانگر نوعی awareness of style در نوشته‌های رسمی است.

سه فعل ماضی نقلی have dropped ، have drawn و have hurt برای این به کار رفته اند که پیش از اصلاح یک خطا، باید آن خطا صرف نظر از زمان آن در گذشته رخ داده باشد و اثر آن همچنان تا زمان رفع اثر بد آن پابرجا باشد.

کل این جمله یک جمله complex پشتیبان است که حسن تناسب تنبیه با خطای انجام شده را با ذکر سه مثال نشان میدهد.

12- In these ways responsibility is developed in the child, which leads to much better future behavior than does punishment.

These اشاره به تمام ایده‌های پیشنهادی نویسنده در جمله‌ها و پاراگراف‌های پیشین دارد و ابزار coherence و cohesion است.

Is developed فعل مجهول برای تاکید بر responsibility و روش پرورش آن در کودکان صرف نظر از فاعل آن آمده است.

Which ضمیر موصولی سرآغاز adjective clause است که کل ایده پرورش مسئولیت در کودکان را با بیان نتیجه مطلوب آن توصیف می‌کند.

قید much در much better برای تقویت تفاوت دو موضوع مورد مقایسه به کار رفته است.

سه فعل is و leads to و does در زمان حال ساده به کار رفته اند که نشانگر فکت یا نظرات و عقاید نویسنده اند.

در این پست به صورت جامع به نحوه بکارگیری گرامر در رایتینگ آیلتس پرداختیم. متقاضیانی که به دنبال نمره ۷ آیلتس هستید، منتظر دروس بعدی ما باشید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

به این صفحه چه امتیازی می دهید؟

برای امتیاز دادن بر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای دهندگان: 8

تاکنون امتیازی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این صفحه را ارزیابی می کند.

خوشحالیم که این صفحه را مفید دانستید...

در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این صفحه برایتان مفید نبود!

نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

به نظرتان این صفحه چه کمبودی داشت که برایتان مفید نبود؟