استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ آیلتس

قسمت سوم آموزش رایگان لیسنینگ آیلتس

در قسمت های قبلی آموزش لیسنینگ یاد گرفتید که چطور با پاسخگویی به تست ها و بررسی پاسخ ها بتوانید نمره تان را در اسکیل لیسنینگ افزایش دهید. در صورتی که آشنایی چندانی با این اسکیل ندارید به مطلب 7 نکته درباره IELTS Listening مراجعه کنید و سپس از ابتدا آموزش های لیسنینگ را دنبال کنید. در این قسمت از آموزش با نحوه شناسایی فرآیندها و مترادف ها آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت چطور با استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ آیلتس ، خود را تمرین دهید.

اگر در حال حاضر در فضای شلوغی هستید میتوانید این صفحه را ذخیره و در زمان مناسب یادگیری را آغاز کنید. برای شروع از یک هدفون مناسب (استاندارد) و یک قلم، کاغذ استفاده کنید و سپس فایل زیر را دانلود کرده و به ترتیب پخش کنید.

این فایل زیپ شامل صوت تمامی دروس لیسنینگ موجود در سایت است.
دانلود فایل صوتی تمام دروس لیسنینگ

در ادامه تست ها مطرح گردیده است و شما میتوانید قبل از پخش فایل صوتی آنها را مرور کنید. دقت داشته باشید فایل زیپ تمام دروس را شامل می شود و فایل های صوتی هر درس پشت سر هم قرار گرفته اند. در این قسمت یاد میگیرید با استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ خود را آماده کنید. جهت بررسی درست یا غلط بودن پاسخ هایتان به انتهای صفحه مراجعه کنید.

LEAD IN

1__ Pictures A-G show different areas of work or study. Match the picture with the words in the box.

In the listening test you may hear people talking about their area of work or studies. And in the speaking test you may have to talk about your job or your course. It is important to understand and use words related to these topics to help you do this.

استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ

2__ Look at the words in the box. Do they describe a job or a type of course?
Put J for “job” or C for “course” next to each word. The first one has been done for you.
Architect……… chef……… building engineering……… badminton coach ………
Computing……… doctor……… fitness training……… food technology ………
Graphic designer……… medicine……… shop management……… store assistant ………
Web designer……… textiles………

3__ Complete the table. Use the words in exercise 2. There are two examples to help you.

Job Area of work or study Course
1 Graphic designer Art and design
2 Construction Building engineering
3 Health
4 Hotel and catering
5 Information technology
6 Retail
7 Sports and leisure

4__ Identify the TWO correct endings for each sentence
1 I’ve done a course in computing / badminton coach / food technology.
2 My sister has worked on a cruise ship as a chef / medicine / doctor.
3 Our son had a job as a(n) architect / store assistant / building engineering.
4 He’s very keen on web designer / fitness training / textiles.

TIP 4: [It is important to listen carefully to the ending of words. For example, words ending in –ology and –tion can be used to talk about different areas of work or study. Words that end in –er may refer to people and jobs.]

5__ Listen to two short conversation. Are the speakers talking about a job or a course?
Conversation 1 …………………… Conversation 2 ………………………

SENTENCE COMPLETION

6__ Read the sentences carefully. Underline the key words before and after each gap.
1 Anna has got a job as a ……………………………….
2 She has recently completed a course in ………………………….
3 The new game of the department which sells computers and phones is………………………….
4 The food photography course takes place on the …………………September.
5 There is a total of ………………… places available on the course.

In this type of task you complete sentences by writing up to three words, or two words and/or a number, in the gaps. The instructions tells you how many words you can write.
The gaps can come
___ At the beginning of sentence
___ In the middle of sentence
___ At the end of the sentence
The sentences have a main verb and a subject.

7__ Match question 1-5 in exercise 6 with the type of information you need to listen for, given below. The first one has been done for you.
An area of study ………
A type of job ……1……
A number only ………
A name of a place ………
A date ………

TIP 6: [It is useful to underline the key words in the sentence before you listen to the recording. Doing this will help you decide what kind of information you need to listen for.]

TIP 7: [It is important to think about what type of words will go into each gap. This helps you to be ready to hear it during the conversation.]

8__ Listen again to Anna talking to the store manager and complete the sentences.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.
1 Anna has got a job as a ……………………….
2 She has recently completed a course in ………………………….
3 The new name of the department which sells computers and phones is ……………………….

9__ Choose the correct grammatical answer. Why are the other answers incorrect?
1 Anna has got a job as a assistant / store assistant.
2 She has recently completed a course in informations technology / information technology.
3 The new name of the department which sells computers and phones is Moving Image / Moving Images / The Moving Images.

TIP 9: [Take care with singular and plural forms when you write your answers. If you use the wrong form, your answer will be wrong.]

10__ Listen to the student and the receptionist again and complete the sentences.
Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.
1 The course take place on the ……………………September.
2 There are a total of ……………………place available on the course.

TIP 10: [Pay attention to the number of words you need to write. NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER means that if you write two words or more, your answer will be wrong. But you can write one word and a number.
Check to make sure that you have not written “extra” words that are already in the sentence.]

11__ Look at the question below and read the answers that different candidates wrote. Which answers are correct? Why are the other answers incorrect?
Complete the sentences below. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for your answer.
The course takes place on the …………………September.
Candidates’ answer
استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ

TIP 11: [You can write numbers in figures or in words. It is a good idea to write them in figures as it takes less time and you will not make any spelling mistakes.]

FOLLOWING A CONVERSATION

12__ Read the questions carefully. Then put the topics below in the order they will be mentioned in the conversation. The first one has been done for you.
Complete the sentences below. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.
1 The title of the course the speaker wants to do is………………………….
2 The course starts at ………………………….
3 It lasts for a period of …………………hours in total.
4 The course aims to teach people how to use different……………………….
5 Part of the course is held at a nearby ………………………….
6 The total cost of the course is …………………………….

A the price of the course ……………
B the location of the course ……………
C the name of the course ……1………
D the starting time of the course ……………
E the purpose of the course ……………
F the duration of the course ……………

LISTEN FOR SYNONYMS AND PARAPHRASE

The speakers you hear often use different words to those in the question. You may hear a synonym or paraphrase (a word or words with a similar meaning). Before you listen, try to identify key words and phrases in the sentences and think about possible synonyms for each one.

13__ Match the words and phrases 1-9 with their synonyms a-i.
استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ

[EXAM SKILLS]

14__ Match the highlighted words in exercise 14 with the words and phrases used on the recording.
استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ

15__ Listen to the rest of conversation between the student and the receptionist and complete the sentences. Ignore the highlighted words for now. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
1 The title of the course the student wants to do is …………………….
2 The course starts at …………… a.m.
3 It lasts for a period of ………………… hours in total.
4 The course aims to teach people how to use different ……………………….
5 Part of the course is held at a nearby ………………….
6 The total cost of the course is ………………….

16__ Read the answers to the sentence completion task carefully and then answer the questions in the checklist below.
__ Have you answered ALL the questions?
__ Have you written the correct number of words in each sentence?
__ Have you written numbers as figures to save item?
__ Have you check your spelling?
__ Have you checked whether your answer should be in the singular or plural form?

دانلود پاسخ سوالات قسمت سوم آموزش لیسنینگ

لطفا حق کپی رایت را رعایت کرده و پاسخ سوالات را تنها جهت استفاده شخصی‌تان دانلود کنید و آن را به اشتراک نگذارید. شما میتوانید صفحه آموزش لیسنینگ را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها مستقیما از مطالب بهره مند شوند.

برگرفته از کتاب : Mindset for IELTS – Student’s Book 1
امیدواریم قسمت سوم آموزش رایگان لیسنینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. در این قسمت یاد گرفتید با استفاده از استراتژی برای پاسخگویی به تست های لیسنینگ آیلتس ، خود را آماده کنید. منتظر بخش های بعدی آموزش لیسنینگ باشید.

آموزش اسکیل رایتینگ را از اینجا دنبال کنید

آموزش رایتینگ آیلتس

نظر خود را ثبت کنید