جستجو در سوالات؟
پیام ارسال شد. بستن

دوره های در حال برگزاری

دوره رایگانی برای کسانی که به دنبال کسب نمره بالای هفت در آزمون آیلتس هستند، راه اندازی کرده‌ ایم. با کلیک روی لینک، دروس اضافه شده به این دوره را مطالعه کنید.

قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ آکادمیک آیلتس

چگونه میتوانیم ویژگی های اصلی را در رایتینگ تسک 1 آکادمیک شناسایی کنیم؟

در قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ خواهید آموخت ویژگی های اصلی رایتینگ تسک 1 آکادمیک چه چیزهایی هستند. طبق آموزش هفته گذشته (قسمت دوم) آموختید چطور باید مفهوم انواع گوناگون رایتینگ ( visual prompts ) را درک کنید زیرا که ممکن است در رایتینگ تسک 1 آکادمیک با آنها روبرو شوید.

از موارد استثنا که بگذریم در اغلب موارد آزمون دهندگان می توانند در هریک از انواع گوناگون رایتینگ به دنبال نوع خاصی از ویژگی های کلیدی بگردند :

Visual Input  انواع ویژگی های کلیدی
گراف های خطی ، نمودارهای میله ای ، جدول ها

مقایسه مقوله ها ( دسته های ) مختلف در طی زمان ( چه چیزی بالا رفت / پایین آمد )
تشخیص میزان ( مطلق و نسبی ) بزرگی تغییرات و مقوله هایی که تغییر نکرده اند (ثابت مانده اند)

نمودارهای دایره ای

مقایسه میان نسبتها ( میزان بزرگی نسبی اجزاء یک کل ) معمولا بین زمانها ( یا دوره های زمانی ) مختلف
تشخیص این که کدام اجزا (یا بخشها) مهم بوده اند یا نبوده اند

نمودار یا دیاگرام های فرایند

توصیف مرحله ها / گام ها در یک فرایند
در اینجا اغلب با تشخیص تعداد گام های فرایند و یا با برچسب های عناوین مرحله های اصلی سروکار داریم

نقشه ها و نمودارهای جانمایی ( Layout Diagrams )

تغییرات عمده در داده های موجود و مکان آنها
چه چیزی تغییر نمیکند ( ثابت می ماند )

زبان آموزان در حین شناسایی ویزگی های کلیدی چه مراحلی را می توانند طی کنند ؟

(1) آنچه را در هر یک از ستونها / سطرها / نمودارها /بخش ها ( sections ) توصیف شده است با دقت تجزیه و تحلیل کنید. به عبارت دیگر حتما آنچه را که در هر بخش از رایتینگ توصیف شده است باید درک کنید.

(2) در مورد جدولها ، گرافها ، نمودارها و نقشه ها از خود بپرسید آیا :

• مقوله ها / گروه ها یا اقلامی با اطلاعات یا داده های مشابه وجود دارند؟

• تغییراتی در خلال دوره های زمانی یا بین آنها به چشم میخورند؟

• تفاوت های عمده ای میان گروه ها / مقوله ها ( categories ) / اقلام کدامند؟

• روابطی دو سویه میان گروه ها وجود دارد؟

• گروه ها یا اقلامی که بی تغییر می مانند، کدامها هستند؟

(3) برای فرایندها از خود بپرسید آیا :

• فرایندی که توصیف می شود کدام است؟

• مرحله های اصلی فرایند کدامند؟

• می توانید رابطه دو سویه میان مرحله ها یا بخش های فرایند تشخیص دهید؟

اگر زبان آموزان از این فرایند در هنگام تجزیه و تحلیل رایتینگ بهره گیرند، به احتمال بسیار خواهند توانست محتوا را به خوبی درک کنند و سپس شروع به نوشتن پاسخ کنند.

همچنین برخی از زبان آموزان ممکن است از نشان یا علامت گذاری دیداری ( visual marking ) ویژگی های کلیدی بهره گیرند. برای مثال دور بخش های مختلف گراف / جدول و امثال آنها دایره بکشند یا آنها را با ماژیک های رنگی مشخص کنند، برای برخی افراد این روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بسیار مؤثر است.

چگونه میتوان در کلاس یا خانه تمرین کرد ؟ ( ویژه مدرسین )

از آنجایی که زبان آموزان از محدودیت زمان خود در سر جلسه امتحان خبر دارند، ممکن است بخواهند زمان کمی صرف تجزیه و تحلیل رایتینگ کنند و در عوض مایل باشند بلافاصله دست به قلم ببرند. تنها راه این است که زبان آموزان حتما در شناسایی درست و دقیق ویژگی های کلیدی تسلط یابند. برخی از ایده های زیر می توانید به آنها کمک کند در عمل این شیوه را تمرین کنند :

فعالیت 1 

 1. دو رایتینگ تسک 1 آکادمیک آماده کنید. یکی از این دو رایتینگ را به نیمی از زبان آموزان و رایتینگ دیگر را به بقیه کلاس بدهید تا در منزل به تجزیه و تحلیل آن بپردازند. از آنان بخواهید به پرسش های مندرج در صفحه بعد پاسخ دهند.
 2. در درس جلسه بعدی ، از آنان بخواهید که نخست رایتینگ هایشان (و نه یادداشت هایشان) را در گروه های دوتایی با هم مبادله کنند و بکوشند موضوع رایتینگ هم گروهی خود را با استفاده از همان پرسش ها در عرض 5 دقیقه تجزیه و تحلیل کنند.
 3. از زبان آموزان بخواهید پاسخ هایشان را در گروه های دوتایی مقایسه کنند – به عبارت دیگر آنها می توانند پاسخ های تکلیف خانه و تحلیل درون کلاسی در مورد یک موضوع یکسان را با هم بررسی و مقایسه کنند. پاسخ ها را در بازخوردهایی که از کل کلاس می گیرید به بحث بگذارید.

فعالیت 2

 1. با استفاده از پروژکتور ، یک رایتینگ T 1 AC را به زبان آموزان نشان دهید.
 2. فهرستی از ویژگی های کلیدی ممکن که برخی درست ( و دقیق ) و مابقی نادرست اند به آنها بدهید و از آنها بخواهید ویژگی های درست و مهم را برگزینند و گزینش های خود را توجیه کنند.

فعالیت 3

 1. به زبان آموزان یکی از پاسخ های خوب (well-written) یک رایتینگ را نشان دهید اما موضوع مربوط به آن پاسخ را در اختیارشان قرار ندهید.
 2. از زبان آموزان بخواهید آن پاسخ را بخوانند و زیر قسمت هایی از آن که به نظرشان نشان دهنده مهم ترین اطلاعات و ویژگی های کلیدی است، خط بکشند. آنان همچنین میتوانند آنچه را از آن آموخته اند به زبان و بیان خود بازگو کنند ( paraphrase ).
 3. یکی از این دو کار را انجام دهید : از زبان آموزان بخواهید بکوشند ( خودشان ) موضوع را بازسازی کنند ( مثلا وقتی موضوع درباره یک گراف خطی نسبتا ساده باشد ) یا موضوع را به آنها نشان دهید و از آنان بخواهید اطلاعاتی را که در گام 2 همین فعالیت (فعالیت 3) زیر آن خط کشیده اند، مشخص کنند.
 4. حالا زبان آموزان میتوانند از همین رویکرد ( approach ) برای ارزیابی نوشته خودشان و یا برای بازخورد هم گروه ها ( peer feedback ) استفاده کنند.

شناسایی ویژگی های کلیدی در رایتینگ تسک 1 آکادمیک

موضوع را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 • چه اطلاعاتی در هر بخش ( ستون / سطر / ناحیه و امثال آن ) توصیف شده است؟
 • در مورد جدول ها ، نمودارها و نقشه ها این سوال ها را از خود بپرسید :
آیا موارد ذیل یافت می شوند؟ بله/خیر چه هستند؟ توصیف شان کنید:
مقوله ها/گروه هایی با اطلاعات یا داده های مشابه؟
تغییراتی در طی زمان یا بین دوره های زمانی؟
تفاوتهایی میان گروه ها/مقوله ها/اقلام؟
روابطی (دوسویه) میان گروه ها مختلف؟
گروه ها/مقوله هایی که بدون تغییر می مانند؟
 • در مورد موضوعاتی که فرایندی را توصیف می کنند این سوالها را از خود بپرسید :

• فرایندی که توصیف می شود کدام است؟
• مراحل اصلی این فرایند چیست؟
• آیا می توانیم رابطه ای میان مرحله ها / بخش های مختلف این فرایند برقرار کنیم؟

ویژگی های کلیدی در رایتینگ کدامند و چرا مهم هستند؟

در موارد مطرح شده درباره الزامات اصلی رایتینگ معلوم کردیم که داوطلبان باید “با گزینش و گزارش کردن ویژگی های اصلی ، اطلاعات را خلاصه کنند”. آنها برای انجام این کار حتما باید موضوع را تجزیه و تحلیل کنند و بدین ترتیب اطلاعات مهم ( یا همان ویژگیهای کلیدی ) را تشخیص دهند.

انجام این کار از آن جهت ضرورت دارد که میزان و گستره پرداختن ( داوطلب ) به ویژگی های کلیدی در پاسخ ، بر نمره ای که به Task Achievement داده میشود تأثیر گذار است. توجه کنید که چگونه اگزمینرها به ویژگی های اصلی که در Band Descriptors در توصیف نمره 4 تا نمره 7 آمده است، دقت می کنند. (تنها بر بخش های مشخص Highlight شده متمرکز شوید)

توصیف نمره 7 در Task Achievement

 • تمام شرایط لازم که در موضوع امده است را در بر می گیرد.
 • تسک 1 آکادمیک تصویر کلی واضحی از روندها ، تفاوتها ، یا مراحل به دست میدهد.
 • تسک 1 جنرال هدفی مشخص ارایه میدهد و لحنی یکدست مناسب دارد.
 • به وضوح ویژگی های اصلی / نکات مهم اصلی (bullet points) را ارایه می دهد و آنها را برجسته می سازد اما میتوان آن را کاملتر بسط داد.

نکته : نویسنده قادر است ویژگی های کلیدی را شناسایی و توصیف کند اما ضعف هایی دارد که در آخرین bullet به آنها اشاره شده است.

توصیف نمره 6 در Task Achievement

 • به الزامات ( task requirements ) می پردازد.
 • تسک 1 آکادمیک با گزینش مناسب اطلاعات یک دید کلی از کار به دست می دهد.
 • تسک 1 جنرال هدفی ارایه می دهد که روی هم رفته واضح است، ممکن است در مواردی لحن یکدست نباشد.
 • ویژگی های اصلی / نکات مهم اصلی (bullet points) را ارایه می دهد و در حد کفایت مشخص میسازد اما جزئیات ممکن است بی ربط ، نامناسب یا نادقیق باشند.

نکته : نویسنده قادر است ویژگی های کلیدی را شناسایی و توصیف کند اما ضعف هایی دارد که در آخرین bullet به آنها اشاره شده است.

توصیف نمره 5 در Task Achievement

 • معمولا به موضوع می پردازد؛ در مواردی ممکن است قالب (فرمت) نامناسب باشد.
 • تسک 1 آکادمیک جزئیات را بدون دید کلی مشخصی و ماشین وار بازگو میکند. ممکن است هیچ داده ای در تایید توصیفات ارایه شده یافت نشود.
 • تسک 1 جنرال ممکن است هدفی برای نامه ارایه دهد که در مواردی واضح نباشد؛ لحن ممکن است متغیر و گاهی نامناسب باشد.
 • ویژگیهای کلیدی / bullet points را ارایه می دهد اما به اندازه کافی به آن نمی پردازد؛ ممکن است به تمرکز بر جزئیات گرایش داشته باشد.

نکته : نویسنده ویژگی های کلیدی را شناسایی میکند اما اطلاعاتی که در مورد هریک از ( برخی از ) حوزه ها ارایه می شود نابسنده است.

توصیف نمره 4 در Task Achievement

 • می کوشد به موضوع ( task ) بپردازد اما تمام ویژگی های کلیدی / نکات مهم اصلی ( bullet points ) را در بر نمی گیرد؛ چارچوب ممکن است درست نباشد.
 • تسک 1 جنرال نمیتواند هدف نامه را به وضوح توضیح دهد؛ لحن ممکن است نامناسب باشد.
 • ممکن است ویژگی های کلیدی / نکات مهم اصلی ( bullet points ) از جزئیات تفکیک نشوند؛ برخی قسمت ها ممکن است ناروشن ، نامربوط ، تکراری و یا نادقیق باشند.

نکته : نویسنده یک یا چند ویژگی کلیدی موضوع ( prompt ) را از قلم انداخته است. هرچند ممکن است ویژگی های دیگر خیلی خوب توصیف شده باشند اما خواننده در هنگام خواندن پاسخ ، مطلب یا مطالب بسیار مهمی را ( به سبب غفلت نویسنده ) از دست میدهد.

نکاتی که در قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ ذکر شده اند در حکم تعاریف دقیق نیستند بلکه به شما نشان میدهند که حتما زبان آموزان باید بخشهای مهم یک رایتینگ ( prompt ) را با دقت تشخیص دهند. برای مثال اگر یک ویژگی کلیدی در پاسخ ذکر نشده باشد بعید نیست در معیارهای دیگر (CC , LR , GRA) نمره خوبی به دست آید.

مدرس دوره : دکتر امیر اشراق
امیدواریم قسمت سوم آموزش رایگان رایتینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. منتظر بخش های بعدی آموزش رایتینگ باشید.

دوره های رایگان

جدیدترین دوره های رایگان آیلتس در پلتفرم جدید وب سایت در دسترس است. میتوانید آموزش رایگان رایتینگ تسک ۱ و رایتینگ تسک ۲ را در آنجا دنبال کنید.

به این صفحه چه امتیازی می دهید؟

برای امتیاز دادن بر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تاکنون امتیازی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این صفحه را ارزیابی می کند.

خوشحالیم که این صفحه را مفید دانستید...

در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این صفحه برایتان مفید نبود!

نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

به نظرتان این صفحه چه کمبودی داشت که برایتان مفید نبود؟