پاسخگویی به سوالات کوتاه در لیسنینگ آیلتس

قسمت دوم آموزش رایگان لیسنینگ آیلتس

در قسمت اول آموزش رایگان لیسنینگ یاد گرفتید چطور به تست های مربوط به سوالات چند گزینه ای پاسخ دهید. در قسمت دوم قصد داریم اسپل درست کلمات انگلیسی و نحوه پاسخگویی به سوالات کوتاه در لیسنینگ را آموزش دهیم. اگر در حال حاضر در فضای شلوغی هستید میتوانید این صفحه را ذخیره و در زمان مناسب یادگیری را آغاز کنید. برای شروع از یک هدفون مناسب (استاندارد) و یک قلم، کاغذ استفاده کنید و سپس فایل زیر را دانلود کرده و به ترتیب پخش کنید.

این فایل زیپ شامل صوت تمامی دروس لیسنینگ موجود در سایت است.
دانلود فایل صوتی تمام دروس لیسنینگ

در ادامه تست ها مطرح گردیده است و شما میتوانید قبل از پخش فایل صوتی آنها را مرور کنید. دقت داشته باشید فایل زیپ تمام دروس را شامل می شود و فایل های صوتی هر درس پشت سر هم قرار گرفته اند. تست های این درس مربوط به نحوه پاسخگویی به سوالات کوتاه و یادگیری املای صحیح کلمات است. جهت بررسی درست یا غلط بودن پاسخ هایتان به انتهای صفحه مراجعه کنید.

LEAD IN

1__ Here are some picture of places in a town. Match pictures A-G with the words in the box.

2__ Put the words in exercise 1 into the correct group. There is an example to help you.
Travel and transport: ……………………… , ………………………… , …………………………
Sports and leisure: ……………………… , …………………………
Arts and culture: …………………………
Money: …………………………

3__ Listen to two short conversation. Where are the speakers?
Conversation 1 …………………………
Conversation 2 …………………………

SPELLING NAMES

4__ Listen to the rest of conversation 1 and 2 and answer the questions.
Conversation 1
1 What is the address of the sports website?
A) www.getactive.com          B) www.getaktive.com

Conversation 2
2 What is the man’s name? James ………………
3 What is his address? ………………………………… Road

In section 1 of listening test you may have to write the name of a person, a place or a website. Usually the names will be spelled for you. You need to know the letters of the English alphabet so that you can write the words correctly. If you don’t your answer will be wrong. You will hear the spelling once only.

5__ Listen again and complete the extracts from the two conversations. The first letter of each word is given to help you.
1 “Get active” – Is that a………… o…………w…………?
2 Is that […] w………an ‘e’ or without?
3 It’s got an ‘e’ at the e ………….
4 Is that […] with a d ………… ‘d’, did you say?

SHORT-ANSWER QUESTIONS

6__ Read the questions and underline the key words. The first one has been done for you.
1 What did the speakers order in the restaurant?
2 How much did each person pay for their meal?
3 What time is the bus due?
4 Where is the bus stop?
5 How long did the course last?
6 Which TWO things did the speaker do on the course?
7 What is the date of the next course?
8 Who will lead the course?

You often use short answers in note completion tasks. In this type of task you answer questions using up to three words, or two words and/or a number.

7__ Complete the table. Use the key words in the questions in exercise 6 to help you. The first one has been done for you.

Which questions need … Question
A date
A price
A period of time
A time
A meal or a kind of food
A name of a person
The name of activities or skills
A place?
7

8__ Look at the table you completed in exercise 7. For which questions do you need to write a number?

9__ Listen to the conversation and answer the questions.
Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.
1 What did both speakers order? ………………………
2 How much did each person pay for the meal? £ …………………

10__ Read this question about a shopping trip, and choose the correct answer.
Why is the other answer incorrect?
Answer the question. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.
What did the boy buy in the shopping mall? ………………………………
Answer: shoes / he bought shoes

TIP 10: [it is important to check the instructions carefully to see how many words you can write in your answer.]

11__ Listen to the conversation and choose the correct answer.
Why is the other answer incorrect?
Answer the question. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.
1 What time is the bus due? ……………………… pm
Seven fifteen / seven fifty / 7.15 / 7.50
2 Where is the bus stop?
Blithe Road / Blith Road / Blythe Road / Blyth Road

TIP 11: [It is important to check your spelling carefully. If you spell the word incorrectly, your answer will be marked wrong. When you need to answer a question with a number, it’s easier and quicker to write it as a number rather than writing it in words. And also you are less likely to make a mistake.]

12__ Listen to Alicia telling a friend about a sailing course and answer the questions.
Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
1 How long did the sailing course last? …………………………
2 What was the first thing that Alicia learnt? …………………………
3 What is the date of the next course? …………………………
4 Who will lead the next course? …………………………

[EXAM SKILLS]

13__ Read questions 1-8 below. For which questions do you need to write a number ONLY?

14__ Find the key words in questions 1-8 below.

15__ Listen and answer questions 1-8.
Then read your answer carefully.
    Did you check your spelling?
    Did you write numbers in digit from?
    Did you check that you have written the correct number of words?

Questions 1-5
Answer the questions below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
1 What kind of tour did the woman do? …………………………
2 How did she find out about the tour? …………………………
3 How many people were on the tour? …………………………
4 What is the address of the hire shop? …………………………
5 How much did each student in the group pay? $…………………………

Questions 6-7
Which TWO items were included in the cost of the hire?
6 ……………………
7 ……………………

Questions 8
What is the website address of the hire shop?
…………………………………

دانلود پاسخ سوالات قسمت دوم آموزش لیسنینگ

لطفا حق کپی رایت را رعایت کرده و پاسخ سوالات را تنها جهت استفاده شخصی‌تان دانلود کنید و آن را به اشتراک نگذارید. شما میتوانید صفحه آموزش لیسنینگ را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها مستقیما از مطالب بهره مند شوند.

برگرفته از کتاب : Mindset for IELTS – Student’s Book 1
امیدواریم قسمت دوم آموزش رایگان لیسنینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. در این قسمت با نحوه پاسخگویی به سوالات کوتاه در لیسنینگ آشنا شدید و املای صحیح کلمات انگلیسی را تمرین کردید. منتظر بخش های بعدی آموزش لیسنینگ باشید.

آموزش اسکیل رایتینگ را از اینجا دنبال کنید

آموزش رایتینگ آیلتس

نظر خود را ثبت کنید