پاسخ به سوالات چند گزینه ای در لیسنینگ آیلتس

قسمت اول آموزش رایگان لیسنینگ آیلتس

اینبار با سری آموزش های رایگان لیسنینگ ، داوطلبان آزمون آیلتس را همراهی خواهیم کرد. در قسمت اول آموزش رایگان لیسنینگ یاد خواهید گرفت، چطور سخنگوی هر مکالمه را تشخیص داده، چطور به اعداد توجه کرده و در نهایت چگونه به سوالات چند گزینه ای در لیسنینگ پاسخ دهید. اگر در حال حاضر در فضای شلوغی هستید میتوانید این صفحه را ذخیره و در زمان مناسب یادگیری را آغاز کنید. برای شروع از یک هدفون مناسب (استاندارد) و یک قلم، کاغذ استفاده کنید و سپس فایل زیر را دانلود کرده و به ترتیب پخش کنید.

این فایل زیپ شامل صوت تمامی دروس لیسنینگ موجود در سایت است.
دانلود فایل صوتی تمام دروس لیسنینگ

در ادامه تست ها مطرح گردیده است و شما میتوانید قبل از پخش فایل صوتی آنها را مرور کنید. تست های این درس بر روی تشخیص اعداد و سوالات چند گزینه ای در لیسنینگ معطوف شده است. جهت بررسی درست یا غلط بودن پاسخ هایتان به انتهای صفحه مراجعه کنید.

LEAD IN

1__ In section 0 of the listening test you will hear two people talking in everyday situations.
Tick TWO situations that could be in section 0 of the listening test.
A Discussing a course assignment
B Describing changes in family life over time
C Choosing a gift
D Arranging a birthday celebration

2__ Listen and match the conversations with two of the situations above.
Conversation 1   ………………………… Conversation 2 ……………………………

IDENTIFYING THE SPEAKERS

3__ Listen to the conversations again and pay attention to the speakers.
For questions 1-4, write M for male and F for female next to the people.

Male or Female? Information wanted
Conversation 1 Manager 1 …………

Customer 2 …………

5 The customer would like to …

A book a table

B order a meal

Conversation 2 Shop assistant 3 …………

Customer 4 ……………

6 The customer wants to buy …

A  a necklace

B  earrings

In section 1 of the listening test you will hear two speakers. In section 3, there will be two or three speakers. In each case the speakers’ voices will sound different from each other to help you easily identify who is speaking. The answer could be given by any of the speakers. In section 1 there is normally one person who has to find out information from the other.

4__ Listen again and for questions 5 and 6, choose the correct answer, A or B.

LISTENING FOR NUMBERS

5__ Listen and circle the number you hear in each pair.
listening

Listen again and practice saying the numbers.
In section 1 of the listening test you need to listen for specific details. These details often include numbers

6__ Listen to the next part of conversation 1 and choose the correct answer.
1 How many people does the woman want to make the booking for?
8                  12                    C  16

2 what is the date of the booking?
A   12 th                         B   16 th                        C   17 th

TIP 06: [You will usually hear all the numbers given in the options but only one will be correct. It is important to listen carefully for key phrases, so that you can choose the correct one.]

7__ Look at the following phrases taken from the recording. What number is missing?
1 No, no, it’s the day after – the ………………………….
16 th / 17 th

2 The private room can seat up to ……………………… people.
12 / 20

8__ Now listen to the rest of conversation 1 and choose the correct answer.
How much is the total cost of the booking?
A  £218              £318               £380

9__ Listen to the second part of conversation 2 and answer the questions.
1 The price of the earrings now is …
A  £10       B  £20         C  £30

2 How much does the customer pay for the gift wrapping?
£4         £5            C  £7

10__ Listen again and complete this part of the conversation.
Customer   Oh, really? So, how much are they?
Assistant    Well, they were 1 ……… pounds, but actually we’ve got a sale on at the moment, so they’re a little cheaper – only 2 ………… pounds. So you can save 3 ……… pounds!

MULTIPLE – CHOICE QUESTIONS

In multiple-choice tasks, you can choose the correct answer from three options, A, B or C.
There are two types of multiple-choice question:
A a question followed by three possible options
B an unfinished statement followed by three possible endings

11__ Match the words and phrases 1-5 to words and phrases a-e, which have a similar meaning.

listening

TIP 11: [the words in the questions and options (A, B, C) may not be the same as the words you hear on the recording. You need to listen for words with a similar meaning. It can sometimes help to rephrase the question in your own words before you listen.]

12__ Read questions 1-6 in the Exam skills task below and match them with the topic areas in the box.
Colour              Food                  Presents                 The meaning of something

The relationship between the people                        The type of event

[EXAM SKILLS]

13__ Listen to the conversation and choose the correct letter, A, B or C.
1 Who are the two speakers?
A  good friends
B  work colleagues
family members

2 What celebration are they talking about?
A  a birthday party
B  a graduation
a wedding

3 What colour hat do baby girls wear at the event in korea?
A  black and silver
black
red and silver

4 The purse represents
A  good health
good fortune
C  wealth

5 What food do guests have at the event?
A  oranges
B  vegetables
rice cakes

6 What does the baby receive from the guests?
a candle
B  some money
C  some tea

TIP 13: [Use the questions to help you to follow the recordings. Multiple-choice questions are in the same order as the information in the recording. You will hear the answer to question 2 before you hear the information which gives you the answer to question 3.]

دانلود پاسخ سوالات قسمت اول آموزش لیسنینگ

لطفا حق کپی رایت را رعایت کرده و پاسخ سوالات را تنها جهت استفاده شخصی‌تان دانلود کنید و آن را به اشتراک نگذارید. شما میتوانید صفحه آموزش لیسنینگ را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها مستقیما از مطالب بهره مند شوند.

برگرفته از کتاب : Mindset for IELTS – Student’s Book 1
امیدواریم قسمت اول آموزش رایگان لیسنینگ برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. در این قسمت یاد گرفتید که چطور اعداد را تشخیص داده و یا به سوالات چند گزینه ای در لیسنینگ پاسخ دهید. منتظر بخش های بعدی آموزش لیسنینگ باشید.

آموزش اسکیل رایتینگ را از اینجا دنبال کنید

آموزش رایتینگ آیلتس

نظر خود را ثبت کنید